Kallelse till Luftdatas årsmöte 23-27 april 2021

Publicerad 2021-03-09.

Medlemmarna i den ideella föreningen Luftdata kallas till ordinarie årsmöte mellan fredagen den 23 april 2021 och tisdagen den 27 april 2021 kl 20:00. Årsmötet kommer att hållas digitalt via webbformulär.

Styrelsen återkommer via e-post med årsredovisningen lite närmare mötet. Det kommer även att finnas mer detaljerad information om hur exakt man kommer att kunna delta på det digitala årsmötet.

Tänk på att lämna in motioner i tid! Enligt stadgarna ska motioner ha inkommit till styrelsensenast sex veckor innan årsmötet. Motioner skickas till styrelsen@luftdata.se.

OBS: för att ingå i röstlängden krävs att medlemsavgiften för 2021 är betald. Medlemsavgiften på 100 kr erläggs enklast via Swish till 1234547972 (eller skanna QR-koden). Ange din e-post-adress i meddelandet!

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justerare, tillika rösträknare
 5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år
 12. Godkännande av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år
 13. Motioner och propositioner
 14. Fastställande av medlemsavgift för följande år
 15. Val av ordförande
 16. Val av styrelseledamöter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 18. Val av valberedning
 19. Övriga frågor
 20. Årsmötets avslutande