Kallelse till Luftdatas årsmöte den 17 juni 2019 kl 19

Publicerad 2019-05-25.

Medlemmarna i den ideella föreningen Luftdata kallas till ordinarie årsmöte måndagen den 17 juni 2019 kl 19. Årsmötet kommer att hållas digitalt med VoteIT och videokonferens/livestreaming.

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justerare, tillika rösträknare
 5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år
 12. Godkännande av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år
 13. Motioner och propositioner
 14. Fastställande av medlemsavgift för följande år
 15. Val av ordförande
 16. Val av styrelseledamöter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 18. Övriga frågor
 19. Årsmötets avslutande

Styrelsen återkommer med e-post till medlemmarna med bl.a. verksamhetsberättelse/årsredovisning lite närmare mötet. Det kommer även att finnas mer detaljerad information om hur exakt man kommer att kunna delta på det digitala årsmötet.

Hannes Ebner, hannes@luftdata.se
Ordförande, ideella föreningen Luftdata