Kallelse till Luftdatas årsmöte den 25 november kl 19

Publicerad 2018-11-03.

Medlemmarna i den ideella föreningen Luftdata kallas till ordinarie årsmöte söndagen den 25 november kl 19. Årsmötet kommer att hållas digitalt med VoteIT och videokonferens/livestreaming.

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justerare, tillika rösträknare
 5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år
 12. Godkännande av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år
 13. Motioner och propositioner
 14. Fastställande av medlemsavgift för följande år
 15. Val av ordförande
 16. Val av styrelseledamöter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 18. Övriga frågor
 19. Årsmötets avslutande

Angående dagordningens punkt 13 “Motioner och propositioner”: på föreningens allra första årsmöte kommer det inte att finnas några motioner. Enligt stadgarna ska motioner ha inkommit till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet, men eftersom föreningen befinner sig under uppstart fanns inom tidsfristen inga medlemmar förutom styrelsen. Denna situation kommer inte att uppstå vid nästa årsmöte.

Styrelsen återkommer med e-post till medlemmarna med bl.a. verksamhetsberättelse/årsredovisning lite närmare mötet. Det kommer även att finnas mer detaljerad information om hur exakt man kommer att kunna delta på det digitala årsmötet.

Hannes Ebner, hannes@luftdata.se
Ordförande, ideella föreningen Luftdata